top of page

KALENDER

Sjekk tilgjengelighet

Leigekalenderen vert jamleg oppdatert, men me tek atterhald om at det kan ta nokre dagar mellom kvar oppdatering. Elles så gjeld normalt prinsippet om "fyrste mann til mølla".

UTLEIGEVILKÅR

Leige: Depositum skal betalast straks løyve er gjeve, og restsum skal vera betalt innan utlevering av nøklar. Les alle oppslag, forskrifter og brukarrettleiingar før huset vert teke i bruk. BRANNFORSKRIFTER: Alle røyking innomhus er strengt forbode. Oskebeger er plassert ute ved hovudinngang. Alt brannslokkingsutstyr er merka med skilt og dei er plasserte slik: •2 stk pulverapparat på scene •2 stk pulverapparat på kjøkken •2 stk pulverapparat i kjellar •Brannslange på handikap-toalett i garderobe Naudutgangar er merka, og dei skal ikkje vera blokkerte eller låste når huset er i bruk. RO OG ORDEN: Av omsyn til naboar bør alle vindauge vera stengde. Arrangementet skal vera avslutta seinast kl 01.30. Elles pliktar leigetakarar å halda seg til «Lov og orden på offentleg stad». ETTER ARRANGEMENT: •Alt bos både inne og ute skal fjernast, inkl. Sneipar. Bos skal kastast i rett avfallsdunk på utsida. •Vask og skyl alt brukt kjøkkenutstyr før de brukar steamar. (Steamaren er ikkje oppvaskmaskin) •Tøm og skru av steamar. •Maskinar, kjøleskåp og benkeplater på kjøkken skal reingjerast. •Alle golv skal tørrmoppast, og søl av t.d. brus, vin o.l. må fjernast. •Alle bord og stolar skal reingjerast og stablast. FØR EIN GÅR HEIM: •Kontroller at alle lys, takvifter, kaffitraktarar og komfyr m.m. er slått av. •Slå ned temperatur på varmepumper. •Ved bruk av gassomn må ein sjekka nøye at gassen er avstengd. •Kontroller at steamar er slått av. •Kontroller at alle dører og vindauge er forsvarleg lukka og låste. •Ta med alle eigne/attgløymde ting. VASKING: Vasking av golv, toalett, filler og moppar er det utleigar som står ansvarleg for, og levering av nøklar må difor skje som avtalt. REGELBROT: Leigetakar vedkjenner seg alt økonomisk ansvar som følgje av brot på reglane, hærverk, øydelegging og/eller tilgrising eller anna aktlaus framferd

BOOK NÅ

Takk for innsendingen din!

bottom of page